REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym WWW.MATERACYKOWO.PL, zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową materaców oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Mikołaj Rżany prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Materacykowo.pl Mikołaj Rżany z siedzibą w Pobiedziskach 62-010, przy ul. Miła 15, posiadający nr NIP 7772382838 oraz nr REGON 385588897 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie lub przed złożeniem zamówienia w przypadku wykorzystania opcji szybkich zakupów, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 8 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 6. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.materacykowo.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 8. Ceny podane na stronie Sklepu www.materacykowo.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 9. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.materacykowo.pl , mailowo biuro@materacykowo.pl i telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 10. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

 • mediację

 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów lub miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów.

§2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – poniższy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu.

 2. SPRZEDAWCA - Mikołaj Rżany prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Materacykowo.pl Mikołaj Rżany z siedzibą w Pobiedziskach 62-010, przy ul. Miła 15, posiadający nr NIP 7772382838 oraz nr REGON 385588897

 3. KLIENT – oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest KONSUMENTEM.

 4. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość pomiędzy klientem a sprzedawcą, przy braku jednoczesnej obecności klienta i sprzedawcy zawierana z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość.

 5. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 6. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.materacykowo.pl ;

 7. ZAMÓWIENIE – złożona przez klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego www.materacykowo.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;

 8. MOJE KONTO - indywidualny panel administracyjny zgodny z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji. Opcja „Moje konto” nie ma zastosowania w przypadku tzw. „zakupów szybkich”, tj. bez rejestracji;

 9. SZYBKIE ZAKUPY – forma zakupów, podczas której do dokonania transakcji potrzebne jest podanie prawdziwych danych pozwalających na identyfikację zamawiającego: e-mail, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miasto, telefon komórkowy bez koniecznosci rejestracji;

 10. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

 11. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 12. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

 13. INFORMACJA – informacja o produkcie, stanowiąca opis najważniejszych określeń,charakterystyki danego produktu oraz poglądowe zdjęcia, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

 14. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 15. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

§3 REJESTRACJA 1. Rejestracja w Sklepie internetowym www,materacykowo.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko;

 • E-mail;

 • Hasło;

 • nr telefonu kontaktowego.

 1. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie.

 2. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.

§4 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość towarów, znajdujących się w jego ofercie.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Z głównymi cechami towarów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dot. poszczególnych towarów.

 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 5. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

 6. Zamówienie towaru przez Klienta może nastąpić w formie:

 • dodania właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz potwierdzenie albo kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy towarze oraz wypełnienie formularza zamówieniowego na stronie internetowej Sklepu, następnie wybranie formy dostawy i formy płatności i klikniecie „potwierdzam zamówienie”;

 • kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@materacykowo.pl oraz wymianę korespondencji e-mail;

 • kontaktu telefonicznego.

 1. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, listę wybranych towarów, ceny jednostkowe towarów, informacje o udzielonym rabacie, koszty i czas dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

      Materacykowo.pl Mikołaj Rżany

      ul. Miła 15

      62-010 Pobiedziska

      nr rachunku bankowego: „mBank”90 1140 2004 0000 3702 7976 7740

 • przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty);

 • płatność ratalna w banku Credit Agricole za pośrednictwem strony
 • szybkie płatności w zewnętrznym serwisie;
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro"
 • odbiór własny - płatność przy odbiorze.
 1. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 2 dni od złożenia zamówienia albo przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem oraz w przypadku odbioru osobistego.

 2. Termin realizacji zamówienia i wysyłki towarów określony jest na stronie towaru.

 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 19.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
 6. Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.
 7. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta.

 8. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Formach Dostawy. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do budynku.

 9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

 10. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem

 11. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

 12. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny zakupu na rachunku bankowym sprzedawcy.

 13. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą

 14. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia, od tego momentu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu.
 15. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 16. Warunki i możliwość wysyłki towarów poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do budynku.

 17. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@materacykowo.pl bądź też listownie na adres: Mikołaj Rżany; Miła 15; 62-010 Pobiedziska. Towar należy niezwłocznie odesłać do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy,

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie na własne ryzyko oraz koszt, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Towar należy zwrócić na następujący adres: materacykowo.pl Miła 15, 62-010 Pobiedziska

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebrania zwracanego produktu od Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia produktu Sprzedawcy, jeśli Konsument wybrał inny , niż najtańszy w ofercie sprzedającego, zwykły sposób dostarczenia produktu;

 • Konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie, zapakowanie produktu na własny koszt, w stanie nie naruszonym;
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 6 powyżej;

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od kredytu konsumenckiego(w przypadku wyboru przez Konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od Konsumenta zapłaty ceny za zakupiony Produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą. Konsument, w sytuacji zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup Produktu, będącego przedmiotem Umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy Konsumentem a Kredytodawcą.

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

10. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach umów:

 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 • gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • gdy konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • umowy zawartej na drodze aukcji publicznej;

 • świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu nie będącemu jednocześnie Konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.

12. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia.pdf

§ 7 REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi

 4. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego materacykowo.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień, przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości
 5. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej

 6. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

 7. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności wyłącznie w sytuacji gdy:

 • udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

 • wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

 • treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

 1. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie ;

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo wada jest nieistotna;

 • żądać wymiany produktu na wolny od wad;

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

 2. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy Mikołaj Rżany; Miła 15; 62-010 Pobiedziska bądź email biuro@materacykowo.pl

 3. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 3. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 4. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i w celu reklamy własnych produktów (Newsletter).

 5. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. Ponadto Użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@materacykowo.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: Mikołaj Rżany, Miła 15, 62-010 Pobiedziska

 6. Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, Użytkowników i ich zachowań.

 7. W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika są zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu uzyskania dostępu do zasobów serwisu oraz w celach statycznych.

 8. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 9. Sklep internetowy www.materacykowo.pl wykorzystuje następujące pliki cookies: stałe, analityczne, zewnętrzne.

 10. Użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszej stronie w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego sklepu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego materacykowo.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 8. Klient-konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient-konsument może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient-konsument może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

 9. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetowa, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 10. Nazwa Sklepu internetowego materacykowo.pl, adres pod którym jest dostępny: www.materacykowo.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2016 roku.

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Administratorem Państwa danych, podanych w formularzu jest materacykowo.pl Mikołaj Rżany z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: biuro@materacykowo.pl
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Państwa dane osobowe, podane w formularzu będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 1) dostępu do danych osobowych; 2) sprostowania danych; 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych; 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) przeniesienia danych; 6) żądania usunięcia danych; 7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.